1 Gezin 1 Plan: Samenwerkingsverband Trefplaats Jeugdhulp Kempen

Het team Trefplaats Jeugdhulp Kempen is een regionaal samenwerkingsverband dat de toegang tot de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) en de samenwerking met brede instap en voorveld wil verbeteren. Voorlopig kan dit gebeuren in 12 gemeenten van het arrondissement.

Het traject krijgt de naam KRACHTWERK(T) en wordt aangeboden vanuit een intersectoraal team van KRACHTWERK(T)-coaches i.s.m. een eerstelijnspsycholoog en een functie diagnostiek. Er wordt samengewerkt tussen MFC Oosterlo, Cirkant, de Waaiburg, Ter Loke, het CAW, CKG Lentekind en OOOC Kruispunt. Verder wordt er samengewerkt met vrijwillige coaches van Burgersaanzet (EKC, Lus, ATK, Magenta en Domo) en wordt er ingezet op lokale netwerken ter ondersteuning.

Het opzet van het KRACHTWERK(T) traject is om met de methodiek ‘1 Gezin 1 Plan’ samen met het gezin te werken rond concrete gezinsnoden binnen diverse levensgebieden, waarbij er veel zorg wordt besteed aan het tot stand komen van een goede samenwerkingsrelatie, een proces voor vraagverduidelijking en aandacht voor eigen inbreng vanuit het gezin. Samen wordt er gewerkt aan de opmaak van een helder Gezinsplan. Hier kunnen door het gezin andere mensen bij betrokken worden: eigen netwerk, professionele dienstverleners, zorgaanbieders & huisarts, mensen, diensten en organisaties uit de nabije omgeving. De Trefplaats Jeugdhulp Kempen gaat dus voor een krachtgericht, netwerkgericht traject waarbij de gezinnen de regie houden over de zorg.

Concreet zal het team 200 gezinnen per jaar een traject aanbieden, waarvan 60 trajecten gereserveerd zijn voor de gemandateerde voorzieningen. De visie is dat trajecten zo lang als nodig maar zo kort mogelijk duren.

Om trajecten op te starten zal er gewerkt worden met een telefonische permanentie van 3 x 3 uur per week. Week per week wordt in teamverband beslist hoeveel en welke trajecten kunnen opgestart worden. De Trefplaats Jeugdhulp Kempen werkt niet met een wachtlijst. Er wordt opgestart wanneer:

  • Er minimaal één individu met KRACHTWERK(T) wil samenwerken
  • Er in het gezinssysteem minimaal 1 kind (0-18) betrokken is of er een zwangerschap aan de gang is
  • Conform de bepalingen uit de oproep kan een KRACHTWERK(T) traject aangevraagd worden als er binnen de maand (nog) géén RTJ-module kan opgestart worden. Kan er wél een RTJ typemodule opgestart worden of innovatieve hulp geboden worden, dan is een KRACHTWERK(T)-traject niet nodig. Maar ook tijdens het traject kan een aanvraag voor RTJ gebeuren vanuit het gezinsplan.

Wanneer er nood is aan crisishulp, een aanvraag is voor NRTJ of wanneer er binnen de maand toch een hulpaanbod kan komen, wordt er geen traject opgestart.

Dit is een project dat met vereende krachten en voortschrijdend inzicht in hulpverlening én beleidswerk wil verder timmeren aan de weg voor een meer toegankelijke Jeugdhulp.